Miljöpolicy

Miljöcertifierade enligt 14001:2015

AB Formplast arbetar med vakuumformning, tryckformning och varmbockning av plastmaterial.
Vi vill aktivt medverka till en långsiktig håll-bar miljö för oss själva och vår omvärld.
Genom vårt arbete med att ständigt förbättra verksamheten inom om-råden som påverkar vår omgivningsmiljö vill vi minska vår totala miljöpåverkan.

Detta ska vi uppnå genom att:

• Utveckla och ta till vara på personalens kunskap och intresse för miljöfrågor.

• Verka för att miljötänkande är en naturlig del i det dagliga arbetet.

• Regelbundet kontrollera och utvärdera verksamhetens miljöpåverkan.

• Främja källsortering av restprodukter och föroreningar i den dagliga driften.

• Främja minskning av buller och utsläpp.

• Arbete för minskad energiförbrukning.

• Aktivt minska vår miljöpåverkan vid val av leverantörer och transportsätt.

• Undvika användning och spridning av naturfrämmande produkter och ämnen.

• Införa miljöförbättringar i takt med vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

• Minst uppfylla kraven i gällande lagstiftning och andra bestämmelser.

William Larsson
Verkställande Direktör
AB Formplast